Privaatsustingimused

ROHE AUTO AS PRIVAATSUSTINGIMUSED (25. MAI 2018)

 1. Käesolevad privaatsustingimused (tingimused) informeerivad andmesubjekti ROHE AUTO AS (registrikood 11591048) andmetöötluse põhimõtetest ning andmesubjekti õigustest oma isikuandmete töötlemisel. 
 2. ROHE AUTO AS töötleb andmesubjekti andmeid alati seaduses sätestatud alusel, milleks peamiselt on leping ROHE AUTO AS ja andmesubjekti vahel, õigustatud huvi või andmesubjekti nõusolek. ROHE AUTO AS tagab andmesubjektile piisava teabe andmete töötlemise aluste ja ulatuse kohta. Isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mis on piiratud töötlemise õigusliku alusega ning minimaalselt vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks. 
 3. ROHE AUTO AS seab eesmärgiks töödeldavate isikuandmete korrektsuse ning läbipaistvuse. Nende eesmärkide tagamiseks on andmesubjektil alati õigus kontrollida töödeldavaid andmeid ning neid vajadusel parandada. Isikuandmete kaitsega seonduvate küsimustele ning pöördumistele vastavad ROHE AUTO AS klienditeenindajad meie müügisalongides või veebis avaldatud telefoninumbritel. Eelistatult palume isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes ühendust võtta spetsiaalsel e-maili aadressil info@skoda.ee.  
 4. ROHE AUTO AS töötleb isikuandmeid käesolevate tingimuste alusel vastutava töötlejana, peamiselt meie toodete ja teenuste müügil ning müügiks pakkumisel. ROHE AUTO AS võib isikuandmeid töödelda ka teiste isikute volitatud töötlejana (nt müüdavate toodete ja teenuste tootjate, liisingu- või kindlustusteenuse pakkuja esindajana). Teiste vastutavate töötlejate poolt kontrollitavale isikuandmete töötlemisele võivad rakenduda vastavate vastutavate töötlejate privaatsustingimused, millega soovitame eraldi tutvuda.  
 5. ROHE AUTO AS töötleb vastutava töötlejana andmesubjektiga sõlmitud lepingu alusel isiku andmeid, mis on vajalikud andmesubjektiga sõlmitava lepingu ettevalmistamiseks, lepingupartneri identifitseerimiseks, lepingu ja lepingust tulenevate lisakohustuste (nt müügigarantii, järelgarantii, tagasikutsumised) vastastikuseks täitmiseks, riiklike ametkondadega suhtlemiseks  ROHE AUTO AS juriidiliste kohustuste täitmiseks (sh nt Maanteeametiga) ning õiguslike küsimuste ja vaidluste lahendamiseks. Selle raames töötleme ennekõike järgmisi andmeid: kliendi ja tema esindaja nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, andmed sõiduki ja sellega seotud teenuste ja vastavate kohustuste täitmise kohta.  
 6. ROHE AUTO AS töötleb vastutava töötlejana õigustatud huvi alusel isikuandmeid järgmistel eesmärkidele
  1. Kliendibaasi hoidmiseks ja analüüsimiseks, et analüüsi tulemuste abil parendada teenuste ja kaupade valikut ning teha kliendile paremaid pakkumisi;
  2. Kliendirahulolu uuringu teostamiseks kliendirahulolu uuringut korraldavale ettevõttele;
  3. ROHE AS reklaam- ja infomaterjalide edastamiseks posti või e-posti teel (otseturustus).

   Sellel eesmärgil töötleme ennekõike järgmisi isikuandmeid: kliendi ja tema esindaja nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, andmed sõiduki ja sellega seotud teenuste kohta.
    
 7. ROHE AUTO AS arendab pidevalt oma kaupade ning teenuste pakkumist. Andmesubjektidele pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja kogemuse parandamiseks on ROHE AUTO AS-l õigus hakata töötlema ka teisi isikuandmeid lisaks käesolevates tingimustes  nimetatutele. Samadel põhjustel võib ROHE AUTO AS-il tekkida vajadus töödelda andmeid ka muudel kui käesolevatest tingimustes sätestatud eesmärkidel. Käesolevas punktis märgitud vajaduse tekkimisel hindab ROHE AUTO AS vastava töötlemise õiguspärasust, tagab andmesubjektide informeerituse vastavast töötlemisest ning seonduvatest õigustest vastavalt õigusaktide nõuetele. 
 8. ROHE AUTO AS tegutseb toodete ja teenuste edasimüüjana. Ühtlasi kasutab ROHE AUTO AS oma kaupade ja teenuste müügil alltöövõtjaid. Seetõttu võib olla käesolevate tingimustega lubatud ulatuses andmete töötlemiseks olla vajalik või otstarbekas isikuandmete edastamine meie tarnijatele või alltöövõtjatele. Käesoleval hetkel edastab ROHE AUTO AS nendel põhjustel isikuandmeid isikutele, kes on loetletud veebilehel www.roheauto.ee 
 9. ROHE AUTO AS tagab, et kõik isikud, kellele ROHE AUTO AS edastab punkti 9 alusel isikuandmeid nende töötlemiseks vastutava töötlejana, töötlevad isikuandmeid rangelt vastavalt ROHE AUTO AS juhistele, isikuandmete töötlemise õigusliku alusega piiratud ulatuses, eesmärgipäraselt, minimaalses vajalikus ulatuses ning muul viisil kooskõlas kehtiva andmekaitseõigusega. 
 10. ROHE AUTO AS säilitab andmesubjekti isikuandmeid kuni nende töötlemise eesmärgi saavutamise või töötlemise aluse äralangemiseni. ROHE AUTOAS ei säilita andmeid ühelgi juhul kauem kui õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või senikaua, kuni see on vajalik tulevikus tekkida võivate pretensioonide ja õigusvaidluste lahendamiseks. ROHE AUTO AS säilitab isikuandmeid kauem kui 10 aastat üksnes vastava õigusliku alusel või õigustatud huvi esinemisel.
 11. Andmesubjektil on ROHE AUTO AS suhtes järgmised õigused, arvestades andmekaitseõigusest ja tingimustest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel:
  1. õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida töödeldakse;
  2. õigus isikuandmete parandamisele juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;
  3. õigus nõuda isikuandmete kustutamist;
  4. õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  5. õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;
  6. õigus saada teavet isikuandmete ülekandmise õiguse kohta;
  7. õigus keelduda edaspidisest andmetöötlusest.
 12. Punktis 12 märgitud õiguste teostamiseks palub ROHE AUTO AS pöörduda punktis 3 märgitud kontaktide poole. Samadel kontaktidel palume pöörduda küsimustega, mis puudutavad isikuandmete töötlemist ROHE AUTO AS poolt isikuandmete töötlemiseks volitatud kolmandate isikute poolt. 
 13. Juhul, kui andmesubjekt on keeldunud isikuandmete töötlemisest, isikuandmete edastamisest või nõudnud isikuandmete töötlemise piiramist või isikuandmete kustutamist, võib osutuda võimatuks ROHE AUTO AS poolt andmesubjektile lepingujärgse teenuse osutamine. Sellisel juhul on ROHE AUTO AS-l õigus keelduda lepingust tulenevate kohustuste täitmisest ning teenuste osutamisest ja/või lõpetada ühepoolselt ROHE AUTO AS ja andmesubjekti vahel sõlmitud leping. 
 14. Kliendil on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui Klient leiab, et ROHE AUTO AS töötleb tema isikuandmeid ebaseaduslikult või muul viisil õigusi rikkudes.
 15. Käesolevad tingimused kehtivad alates 25. mai 2018. ROHE AUTO AS võib tingimusi muuta uue tingimuste tervikversiooni kehtestamise kaudu.